Reklama 111

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

Sklep/Sklep internetowy – sklep działający pod adresem internetowym „dompaneli.pl"

Operator sklepu/Sprzedający – podmiot gospodarczy odpowiedzialny za prowadzenie sklepu

Kupujący/Klient/Konsument – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca zakupów w Sklepie

Towar – panele podłogowe, podkłady, listwy przypodłogowe i inne akcesoria oferowane przez Sklep wraz z dostawą.

Regulamin sklepu – niniejszy zbiór zasad, według których działa i zorganizowany jest Sklep. Zasady zawarte w Regulaminie zostały spisane w trosce o zapewnieniu komfortu dokonywania zakupów przez Klienta oraz dobrej organizacji pracy Sklepu. Jakakolwiek sprzeczność zapisów Regulaminu z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, nie zaistniała jako działanie celowe i w przypadku stwierdzenia takowej, należy zastosować prymat zapisów odpowiedniej ustawy.

1. Postanowienia ogólne:
1.1 Sklep internetowy „dompaneli.pl” oferuje sprzedaż paneli podłogowych, podkładów podłogowych i akcesoriów montażowych za pośrednictwem Internetu.

operator


Numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1214 4420 0074

1.3 Regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena „dompaneli.pl”.

1.4 Prawa autorskie do treści opublikowanych w Sklepie należą do Operatora sklepu, chyba że w treści serwisu WWW oznaczono inaczej.

1.4.1 Wykorzystane nazwy i logotypy marek, nazwy i fotografie produktów pozostają własnością ich właścicieli i zostały użyte w charakterze informacyjnym, dla oznaczenia pochodzenia producentów oraz produktów i ich wyglądu.

1.5 Treść strony internetowej dompaneli.pl nie stanowi wiążącej oferty handlowej a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy handlowej. Dotyczy to wszystkich oferowanych przez Sklep towarów.

1.6 Obszarem działalności sklepu internetowego „dompaneli.pl” są miejscowości Wrocław, Oława, Oleśnica, Namysłów i Trzebnica oraz powiaty: wrocławski, oleśnicki, oławski, trzebnicki i namysłowski.

2. Opis usług/produktów

2.1 Sklep oferuje sprzedaż podłogowych paneli laminowanych, podkładów podłogowych oraz listew przypodłogowych za pośrednictwem sieci Internet wraz z dostawą do Kupującego.

2.2 Oferowany towar jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.

3. Zasady zamawiania towarów/usług

3.1 Zasady tworzenia kont w serwisie, logowania oraz administrowania kontami.

3.1.1 Sklep umożliwia dokonanie zakupów bez konieczności zakładania konta w serwisie internetowym. W tym celu po wybraniu towarów i przejściu do formularza zakupów, po wpisaniu danych Kupującego należy wybrać opcję „Zamówienie bez zakładania konta”.

3.2 Zamawianie towarów

3.2.1 Zamówienia można składać 7 dni tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od godz. 9.00 w najbliższym dniu roboczym.

3.2.2 Z uwagi na ograniczenie geograficzne świadczonej usługi do obszarów wymienionych w części regulaminu „Postanowienia ogólne”, Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi, jeśli miejsce dostawy towaru znajduje się poza terytorium ww. miejscowości i powiatów.

3.2.3 W przypadku wypełnienia formularza zamówienia i dokonania płatności przy jednoczesnym wskazaniu adresu dostawy, który znajduje się poza obszarem działalności Sklepu, zamówienie traktowane jest jako nieważne a przekazana kwota zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy Kupującego.

3.2.4 Złożenie zamówienia przez Kupującego odbywa się za pośrednictwem strony internetowej „dompaneli.pl”.

3.2.5 Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów, wypełnieniu formularza zamówienia - podaniu danych Kupującego z adresem dostawy, oraz dokonaniu wpłaty należności w formie przelewu na rachunek bankowy Sklepu lub za pomocą systemu e-płatności – według aktualnie dostępnych funkcjonalności serwisu.

3.2.6 Złożone zamówienie podlega realizacji po zatwierdzeniu go przez Sklep. Sklep rozpatruje złożone zamówienia maksymalnie w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia i zaksięgowania przelewu lub potwierdzenia płatności przez system e-płatności. O zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu zamówienia Sklep poinformuje Kupującego na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

3.2.7 W przypadku niezatwierdzenia zamówienia Kupujący otrzymuje zwrot przelanych środków w pełnej kwocie.

3.2.8 Zatwierdzone zamówienie trafia do realizacji w ciągu 24 godzin od momentu zatwierdzenia. Podjęcie realizacji zamówienia oznacza podjęcie przez Sklep działań niezbędnych do dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru.

3.2.9 Na opakowania zamawiane są towary: panele podłogowe, podkłady pod panele. Na sztuki zamawiane są towary: listwy przypodłogowe i akcesoria do nich – łączniki, narożniki. Na metry kwadratowe zamawiane są towary: folia podkładowa

3.2.10 Sklep nie oferuje zmiany treści zamówienia polegającej na jego zwiększeniu (zarówno w zakresie ilości jak i rodzaju towaru), po jego przesłaniu do zatwierdzenia, umożliwia jednak złożenie kolejnych zamówień i połączenie terminu dostawy tych zamówień, o ile Kupujący wyrazi taką wolę. O możliwym terminie połączonej dostawy Kupujący zostanie wcześniej poinformowany.

3.2.11 Sklep nie oferuje zmiany treści zamówienia polegającej na jego zmniejszeniu (zarówno w zakresie ilości jak i rodzaju towaru), po jego przesłaniu do zatwierdzenia, umożliwia jednak zwrot niewykorzystanego towaru.

3.3 Zasady dostawy towarów i usług.

3.3.1 Termin dostawy towaru jest zależny od rodzaju towaru wybranego przez Kupującego i jego aktualnej dostępności magazynowej w Sklepie lub u partnerów handlowych Sklepu. W miarę możliwości Sklep oznacza dostępność produktu przy każdym produkcie na stronie internetowej.

3.3.2 Dokładny termin i godzina dostawy są każdorazowo potwierdzane indywidualnie z Kupującym, aby zapewnić Kupującemu maksymalną wygodę i komfort.

3.3.3 Dostawa towaru w obrębie miasta Wrocław i Oleśnica jest bezpłatna

Dostawa towaru w obrębie miast Oława, Namysłów, Trzebnica oraz powiatów: wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, trzebnickiego i namysłowskiego jest:
- bezpłatna dla zamówień o wartości minimalnej 2000 zł brutto
- dla zamówień o wartości nie przekraczającej 1999 zł brutto koszt dostawy wynosi 59 zł.

3.3.4 Dostawy są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-16:00.

3.3.5 Możliwe jest indywidualne ustalenie innych godzin dostawy.

3.3.6 Dostawa towaru oznacza transport zamówionego towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

3.3.7 Sklep „dompaneli.pl” nigdy nie zostawia towaru na parkingu, przed domem, blokiem, biurem. Zawsze wnosimy towar pod wskazany adres.

3.3.8 W przypadku szczególnie trudnych warunków i/lub zdarzeń losowych (utrudniony dojazd pod adres dostawy, awaria lub niedostępność dźwigu (windy) w budynkach wielokondygnacyjnych, Sklep zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy na inny.

4. Reklamacje i gwarancje, odstąpienie i wypowiedzenie umów

4.1 Reklamacje

4.1.1 Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

4.1.2 Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna załączona do produktu.

4.1.3 W sytuacji gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona przez Sklep, zgłaszając roszczenia z gwarancji należy załączyć dowód zakupu produktu.

4.1.4 Na żądanie Klienta Sklep dokona wypełnienia karty gwarancyjnej po przesłaniu jej na adres Sklepu. Zostanie ona niezwłocznie odesłana Klientowi po wypełnieniu.

4.1.5 Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio do Sklepu.

4.1.6 Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:

a) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo

b) Kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach

4.1.7 Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.

4.1.8 W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

4.1.9 W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 4.1.7 i 4.1.8, Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.

4.1.10 Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą mailową

4.1.11 W przypadkach, gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie lub ubytki przesyłki, które mogły powstać w czasie przewozu przesyłki, do reklamacji należy załączyć kopię protokołu szkodowego lub inny dowód dochowania obowiązku opisanego w ust. 4.1.7 i 4.1.8 powyżej. Brak stosownych dowodów może zostać uznany za niedopełnienie w/w obowiązków i spowodować konsekwencje opisane w ust. 4.1.9 powyżej.

4.2 Odstąpienie od zakupu

4.2.1 Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

4.2.2 Odstąpienie może nastąpić w terminie 10 dni od dnia odbioru towaru, bez podawania przyczyn.

4.2.3 Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy

4.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym, w niezabrudzonych, nienaruszonych opakowaniach, na adres Sklepu i na koszt Kupującego.

4.2.5 Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu.

4.2.6 Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty dostawy do Klienta dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.2.7 Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania noty korygującej fakturę/rachunek potwierdzający dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił.

5. Zwrot towaru

5.1 Zwrot części towaru może nastąpić w terminie 10 dni od dnia odbioru bez podawania przyczyn. Po tym terminie możliwość zwrotu towaru ustalana jest indywidualnie

5.2 Towar podlegający zwrotowi powinien być w takim stanie jak w momencie dostawy – a szczególnie nieuszkodzony, w nienaruszonych opakowaniach i bez zabrudzeń na opakowaniach.

5.3 Zwrot towaru następuje na adres Sklepu i na koszt Kupującego.

5.4 Zwrot wpłaconych przez Klienta środków odpowiadający ilości zwracanego towaru dokonany będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Dane osobowe

6.1 Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu.

6.2 Dane osobowe Klienta są podawane wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia.

6.3 Dane osobowe Klienta nie są i nie będą przekazywane osobom trzecim.

7. Postanowienia końcowe
7.1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedzenia.

7.2 Zmiany regulaminu nie obejmują Zleceń już złożonych.

7.3 W sprawach nieujętych w regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7.4 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.